Hồn Thơ Hồn Đạo

print

WCT: Nữ tu Mai Thành vừa qua đời.Xin giới thiệu 2 bài thơ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Soeur.