Qui Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ (thử nghiệm trong bốn (4) năm)

print