22/05 Kinh Mân Côi tại Montserrat (Tây Ban Nha) & 23/05 Kinh Mân Côi tại Cap (Canada)

print

22/05 Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Montserrat (Tây Ban Nha)

23/05 Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Cap (Canada)