Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 9.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 19-30 tháng 9.2022 19/09 – Thứ Hai tuần 25 Thường Niên. 20/09 – Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon và các bạn. 21/09 – Thứ Tư. THÁNH MÁTTHÊU. 22/09 – Thứ Năm tuần 25 Thường Niên. 24/09 – Thứ Bảy tuần 25 Thường Niên. + 25/09 – CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. 26/09 – Thứ …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 9.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 11-18 tháng 9.2022   + 11/09 – CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. 12/09 – Thứ Hai tuần 24 Thường Niên. 13/09 – Thứ Ba. Thánh Gioan Kim Khẩu. 14/09 – Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 15/09 – Thứ Năm. Đức Mẹ sầu bi. 16/09 – Thứ Sáu. Thánh Cornêliô và thánh Cyprianô. …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 9.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-10 tháng 9.2022 01/09 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên. 02/09 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên. 03/09 – Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ghêgôriô Cả. + 04/09 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. 05/09 – Thứ Hai tuần 23 Thường Niên. 9 06/09 – Thứ Ba tuần 23 …

xem thêm

Các Lời Nguyện Trong Thánh Lễ Tháng 9.2022

THÁNG 09-2022 01/09 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên. 1 02/09 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 22 Thường Niên. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 2 03/09 – Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 3 + 04/09 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN.. 5 05/09 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ -22-31 tháng 8.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ -22-31 tháng 8.2022 22/08 – Thứ Hai. Đức Maria Nữ Vương. 23/08 – Thứ Ba tuần 21 Thường Niên. 24/08 – Thứ Tư. THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TĐ. 26/08 – Thứ Sáu tuần 21 Thường Niên. 27/08 – Thứ Bảy. Thánh nữ Mônica. + 28/08 – CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. 30/08 – Thứ Ba tuần 22 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 15-21 tháng 8.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 15-21 tháng 8.2022 15/08 – Thứ Hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 16/08 – Thứ Ba tuần 20 Thường Niên. 17/08 – Thứ Tư tuần 20 Thường Niên. 18/08 – Thứ Năm tuần 20 Thường Niên. 19/08 – Thứ Sáu tuần 20 Thường Niên. 20/08 – Thứ Bảy. Thánh Bênađô. + 21/08 – CHÚA NHẬT 21 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 08-14 tháng 8.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 08-14 tháng 8.2022   08/08 – Thứ Hai. Thánh Đaminh. 09/08 – Thứ Ba tuần 19 Thường Niên. 10/08 – Thứ Tư. THÁNH LÔRENXÔ. 11/08 – Thứ Năm. Thánh Cơlara. 12/08 – Thứ Sáu tuần 19 Thường Niên. 13/08 – Thứ Bảy tuần 19 Thường Niên. + 14/08 – CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN.   …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 8.2022

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-07 tháng 8.2022   01/08 – Thứ Hai. Thánh Anphong Maria Ligôri 02/08 – Thứ Ba tuần 18 Thường Niên. 03/08 – Thứ Tư tuần 18 Thường Niên. 04/08 – Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianê. 05/08 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 18 Thường Niên. 06/08 – Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA …

xem thêm