Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A. Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 29

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 29 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 12,13-21 A. Hạt giống… Vấn đề của đoạn Tin Mừng này được gợi lên từ việc anh em tranh dành gia tài. Dụ ngôn nói tới …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 28

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 28 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 11,29-32 A. Hạt giống… Văn mạch: Ở đoạn trước (Lc 11,14-22), Thánh Luca thuật rằng sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ cứu một người bị …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 27

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 27 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 10,25-37   A. Hạt giống… “Ai là người thân cận của tôi ?”. Câu hỏi này của vị Luật sĩ phản ảnh phần nào chiều hướng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 26 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 9,46-50 A. Hạt giống… Chúa Giêsu dạy các môn đệ ba điều ngược hẳn suy nghĩ của các ông : Lớn và nhỏ : mọi người, trong đó …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 25

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 25   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 8,16-18 A. Hạt giống… Qua hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao tỏa chiếu ánh sáng, Chúa Giêsu muốn khuyên tín hữu phải có …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 24

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 24 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 7,1-10 A. Hạt giống… Chúa Giêsu chữa bệnh cho đầy tớ một sĩ quan ngoại đạo : – Ông này có lòng thương người : đầy tớ của …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 23

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 23 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Lc 6,6-11   A. Hạt giống… Chúa Giêsu và các luật sĩ, biệt phái tranh luận với nhau về luật nghỉ làm việc ngày sabát. – Hôm …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 22

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 22 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 4,16-30 A. Hạt giống… Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng theo Thánh Luca Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về hoạt động của …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 21

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 21 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 23,13-22   A. Hạt giống… Tin Mừng của 3 ngày liên tiếp (hôn nay, thứ ba và thứ tư) ghi 7 lời khiển trách nặng nề …

xem thêm