Học Kinh Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C Chủ đề trung tâm của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là chúng ta đạt được sự sống đời đời qua việc yêu mến Thiên Chúa hiện diện trong những người thân cận, và bằng cách trở thành những người láng giềng tốt.   BÀI ĐỌC 1: Đnl …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên năm C Lc 10,25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói về việc loan báo Tin Mừng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc loan báo Tin Mừng về Nước Trời bằng lời nói, việc làm và cuộc sống không phải là nhiệm vụ của chỉ một số ít người. Đúng hơn, …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 14 TN năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa:  Lc 10,1-12.17-20 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy …

xem thêm