Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Xin Mời Xem Lại Loạt Bài: Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Xin Mời Xem Lại Loạt Bài: Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu Chuyên mục Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu đã đăng trọn 3 năm A,B,C. Quý vị nào muốn xem lại xin vào chuyên mục Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu theo thứ tự từ cột 16 đến 1. Bắt đầu …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường niên – Năm B

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường niên – Năm B  Mc 6,7-13 7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 14 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 6,1-6 1Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 13 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 5,21-43 21Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 Thường niên năm B Lời Chúa: Mc 4,35-41 35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B Lời Chúa: Mc 4,26-34 26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm B Mc 14,12-16. 22-26 12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “ 13 Người sai hai môn đệ đi, và …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B Lời Chúa: Mt.28,16-20 16Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê , đến ngọn núi  Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi . 18Đức Giê-su đến gần, nói với các ông :  “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm B Lời Chúa: Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B

Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm B  Phúc âm: Mc 16,15-20 CÂU HỎI 1. Đọc các đoạn văn sau: Mt 28,16-20; Mc 16,19; Lc 24,51; Ga 20,17; Cv 1,2.9.11.22. Các đoạn này có nói về việc Đức Giêsu được đưa lên trời không? Đức Giêsu được đưa lên trời nghĩa là gì? 2. Theo Mc 16,9-20, trước khi lên trời, …

xem thêm