Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 7 Thường niên – năm A Lời Chúa: Mt 5,38-48 38“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40Nếu ai muốn kiện anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A Mt 5,17-37 17“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ . Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn . 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết  trong Lề Luật cũng sẽ không …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên Năm A Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J Mt 5, 13-16 13“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14“Chính anh …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh Lc 2,22-40 Đọc sách Lê-vi 12,1-8. Sau khi đọc, bạn có bị sốc không? Đức Mẹ đã phải đợi bao lâu mới lên Đền Thờ để được thanh tẩy? Bạn nghĩ Đức Mẹ có cần thanh tẩy không? Đọc Lê-vi 12,8 và Luca 2,24. Đức Mẹ và …

xem thêm

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A    

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A                             Mt 5,1-12a 1Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  2Người mở miệng dạy họ rằng: “3Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4Phúc thay …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

  Tin Mừng: Mt 4, 12-23 12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật II Thường Niên Năm A

 Ga 1, 29-34 29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian a. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : oCó người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31“Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa Năm A

Lời Chúa (Mt 3,13-17) 13 Khi ấy, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” 15 Nhưng Ðức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật Lễ Hiển Linh  Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A

Học hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A Lời Chúa Mt 2,13-15.19-23 13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê …

xem thêm