Học Kinh Thánh của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật XV thường niên năm C Lc 10,25-37 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” 27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 14 TN năm C

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J. Lời Chúa:  Lc 10,1-12.17-20 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy …

xem thêm

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 TN năm C

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 TN năm C Lời Chúa: Lc 9,51-62 51Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem.52Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. 53Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C Lc 9, 11b-17    Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. 12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C Ga 16,12-15 12“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi q. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới osự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống năm C Ga 20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên năm C Lời Chúa: Lc 24,46-53 46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục sinh năm C Ga 14,23-29     23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe …

xem thêm

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục sinh năm C

Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật 5 Phục sinh năm C Ga 13, 31-33a. 34-35 31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp …

xem thêm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Phục sinh năm C

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 4 Phục sinh năm C Ga 10, 27-30 27 Khi ấy giờ, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng :  “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng …

xem thêm