Tiếng Việt Online

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ: Bài 90-97

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ Bài 90-97 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ Bài 90. Nhiệm vụ hay Nghĩa vụ. Bài 91: Khuyến mãi hay Khuyến mại Bài 92: Sổ lồng hay Xổ lồng. Bài 93: Giày vò hay Dày vò. 94: Đại diện hay Đại biểu. Bài 95: Kết cục hay Kết cuộc. Bài 96: Lo lắng hay Lo liệu. …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ Bài 81-89

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ Bài 81-89 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ BÀI 81: KHINH SUẤT HAY KHINH XUẤT. BÀI 82: CƠN DÔNG HAY CƠN GIÔNG.. BÀI 83: KHÚC CHIẾT HAY KHÚC TRIẾT. BÀI 84: XOI MÓI HAY SOI MÓI BÀI 85: BỔ SUNG HAY BỔ XUNG. BÀI 86: ĐÀO TẠO HAY HUẤN LUYỆN. BÀI 87: GIÀN GIÁO HAY …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 71-80

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 71-80 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ BÀI 71: TƯ TRANG HAY HÀNH TRANG. BÀI 72: XE DUYÊN HAY SE DUYÊN. BÀI 73: TRAO ĐỔI HAY THẢO LUẬN. BÀI 74: CAO CẤP HAY CẤP CAO. BÀI 75:PHIẾN DIỆN HAY PHIẾM DIỆN. BÀI 77: NHÂN VĂN HAY VĂN NHÂN. BÀI 78: GIẢI PHÓNG HAY …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 61-70

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 61-70 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ BÀI 61: THÀNH QUẢ HAY THÀNH TỰU. BÀI 62: CÔ ĐỘC HAY CÔ ĐƠN. BÀI 63: BIỂN LẬN HAY BIỂN THỦ. BÀI 64: LỢI NHUẬN HAY LỢI TỨC. BÀI 65: THAM Ô HAY THAM NHŨNG. BÀI 66: ĐỀ BẠT HAY ĐỀ ĐẠT. BÀI 67: ĐỀ XUẤT …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 51-60

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ – Bài 51-60 Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ BÀI 51: CẢM GIÁC HAY CẢM NGHĨ BÀI 52: BẮT NỌN HAY BẮT LỌN. BÀI 54: CHIẾN THUẬT HAY CHIẾN LƯỢC. BÀI 55: CHIA SẺ HAY CHIA XẺ. BÀI 56: DAO ĐỘNG HAY GIAO ĐỘNG. BÀI 57: KHINH BẠC HAY KHINH KHỈNH. BÀI 58: VĂN HOÁ …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ (Bài 1-50)

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh. https://giaophanphucuong.org/ Bài 1- Nhận Chức Hay Nhậm Chức. 2 Bài 2 – Tẫn Liệm hay Tẩm Liệm.. 3 Bài 3 – Chẩn Đoán Hay Chuẩn Đoán. 3 Bài 4 – Tựu Chung Hay Tựu Trung. 4 Bài 5 – Vô Hình Trung Hay Vô Hình Chung. 5 Bài 6: Chín …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cảm ơn hay Cám ơn

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Cảm ơn hay Cám ơn       1. Cảm ơn “Cảm ơn” là từ gốc Hán. Từ “cảm” vốn được sử dụng với từ “cảm thụ”, “cảm nghĩ”, “cảm xúc”; còn “ơn” là “ơn nghĩa”.  Nói “Cảm ơn” chính là thể hiện rằng: “Tôi đang cảm nhận sâu sắc ơn nghĩa của bạn”.    …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Hoang Vu hay Hoang Vắng

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Hoang Vu hay Hoang Vắng    1. Hoang vu: là từ gốc Hán.   – Hoang là trống không. – Vu là cỏ rậm rạp. – Hoang vu là trạng thái bỏ không, để cỏ mọc tự nhiên, như chưa hề có tác động của con người.   Thí dụ:  – Miền đất này còn …

xem thêm

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Thúc Dục hay Thúc Giục

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Thúc Dục hay Thúc Giục 1. Thúc giục (động từ)   “Giục” là dùng lời nói hay hành động làm cho việc gì đó tiến hành nhanh hơn, sớm hơn.   Thí dụ: Đội trưởng giục các đội viên đi nhanh hơn.   “Thúc giục” là giục liên tiếp.   Thí dụ: Tiếng trống thúc giục liên hồi.     …

xem thêm