Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 35:  Điều Răn I (3): Sống Đức Mến.

Giáo Huấn 35:  Điều Răn I (3): Sống Đức Mến. H. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa thế nào? T. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, cùng vâng theo thánh ý Ngài, để đáp lại tình Ngài thương ta. *** Lời Chúa: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa …

xem thêm

Giáo Huấn 34: Điều Răn I (2): Sống Đức Cậy.

Giáo Huấn 34: Điều Răn I (2): Sống Đức Cậy. H. Chúng ta phải trông cậy Thiên Chúa thế nào? T. Chúng ta phải luôn trông cậy vững vàng, phó thác mọi sự trong tay Chúa, để được Ngài ban phúc lành đời này và đời sau. *** Lời Chúa: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh …

xem thêm

Giáo Huấn 33: Điều Răn I (1): Sống Đức Tin.

Giáo Huấn 33: Điều Răn I (1): Sống Đức Tin. H. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta sự gì? T. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một Thiên Chúa: phải tin kính, trông cậy và yêu mến Ngài. *** Lời Chúa: “Khi ấy Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! vì đã có lời …

xem thêm

Giáo Huấn 32: Đạo Đức Chúa Trời Có Mười Điều Răn

Giáo Huấn 32: Đạo Đức Chúa Trời Có Mười Điều Răn H. Mười Điều Răn là gì? T. Mười Điều Răn là “Mười Lời” tóm tắt Lề Luật, mà Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en qua ông Mô-sê tại núi Si-nai, trong khung cảnh của Giao Ước cũ. *** Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu viết: “Khi ấy …

xem thêm

Giáo Huấn 31: Năm Điều Răn Hội Thánh

Giáo Huấn 31: Năm Điều Răn Hội Thánh H. Các điều răn của Hội Thánh có mục đích gì ? T. Các điều răn của Hội Thánh có mục đích nâng đỡ đời sống luân lý, gắn liền với đời sống phụng vụ và được đời sống phụng vụ nuôi dưỡng. *** Lời Chúa: “Vậy anh em hãy đi…dạy bảo …

xem thêm

Giáo Huấn 30: Hội Thánh Là Mẹ Và Thầy

Giáo Huấn 30: Hội Thánh Là Mẹ Và Thầy H. Vì sao gọi Hội Thánh là Mẹ và là Thầy? T. Gọi Hội Thánh là Mẹ và là Thầy, vì Hội Thánh sinh thành, dưỡng dục các tín hữu chúng ta trong đời sống đức tin. *** Lời Chúa trong Tin Mừng Mát-thêu:“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời …

xem thêm

Giáo Huấn 29: Chúa Mời Gọi Ta Nên Thánh

Giáo Huấn 29: Chúa Mời Gọi Ta Nên Thánh H. Những ai được mời gọi nên thánh ? T. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, nghĩa là được kết hợp với Đức Kitô, và qua Ngài, kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa. *** Lời Chúa:“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, Đấng ngự …

xem thêm

Giáo Huấn 28: Các Công Phúc Của Chúng Ta

Giáo Huấn 28: Các Công Phúc Của Chúng Ta   H. Vì sao chúng ta có thể lập công phúc trước mặt Thiên Chúa? T. Vì Thiên Chúa đã cho chúng ta có khả năng lập công cho mình và cho người khác, nhờ kết hợp với Chúa Ki-tô. *** Lời Chúa: “Khi ấy Chúa Giê-su nói: Ai ở lại …

xem thêm

Giáo Huấn 27: Các Ân Sủng Chúa Ban

Giáo Huấn 27: Các Ân Sủng Chúa Ban H. Ngoài ơn công chính hóa còn có ơn nào khác nữa không ? T. Ngoài ơn công chính hóa còn có Ơn Hiện sủng, Ơn Bí tích và các ơn đặc biệt gọi là Đặc sủng. *** Lời Chúa trong thư thánh Phêrô dạy: “Đức Ki-tô đã lấy thần lực của …

xem thêm

Giáo Huấn 26: Chúa Ban Ơn Công Chính Hóa Chúng Ta

Giáo Huấn 26: Chúa Ban Ơn Công Chính Hóa Chúng Ta H. Ơn công chính hóa là gì ? T. Ơn công chính hóa là hồng ân Chúa ban, giúp chúng ta thông phần vào đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, và có khả năng hành động vì yêu mến Ngài. *** Lời Chúa: “Mọi người được trở nên công …

xem thêm