Giáo Lý 5 phút GPCT

Giáo Huấn 21: Tội Lỗi

Giáo Huấn 21: Tội Lỗi H. Tội là gì ? T. Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn trái với luật Chúa dạy, là xúc phạm đến TC, làm hại chính mình và người khác. *** Lời Chúa: “Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự dối mình và sự thật không có trong …

xem thêm

Giáo Huấn 20: Các Hoa Trái Của Thánh Thần

Giáo Huấn 20: Các Hoa Trái Của Thánh Thần H. Các hoa trái của Thánh Thần là gì ? T. Các Hoa trái của Chúa Thánh Thần là những điều tốt lành mà chúng ta có được nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Lời Chúa: “Còn hoa trái của Thần Khí là: Bác ái;Vui vẻ; Bình an; Kiên nhẫn; Nhân từ; …

xem thêm

 Giáo Huấn 19: Các Hồng Ân Của Thánh Thần

 Giáo Huấn 19: Các Hồng Ân Của Thánh Thần H. Các hồng ân của Chúa Thánh Thần là gì ? T. Các hồng ân Chúa Thánh Thần là những xu hướng thường xuyên, giúp chúng ta dễ dàng tuân theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca dạy: “Chúng tôi biết rằng Thiên …

xem thêm

Giáo Huấn 18: Các Nhân Đức Đối Thần

Giáo Huấn 18: Các Nhân Đức Đối Thần H. Nhân đức đối thần là gì? T. Nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên Thiên Chúa ban cho người Kitô hữu, để giúp họ trực tiếp đến với Thiên Chúa, hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời. Lời Chúa: “Chúng tôi không …

xem thêm

Giáo Huấn 17:  Những Nhân Đức Nhân Bản

Giáo Huấn 17:  Những Nhân Đức Nhân Bản H. Nhân đức và nhân đức nhân bản là gì ? T. Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và bền vững để làm điều thiện. Nhân đức nhân bản là nhân đức giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, hướng dẫn nếp sống của …

xem thêm

Giáo Huấn 16: Lương Tâm

Giáo Huấn 16: Lương Tâm H. Lương tâm là gì ? T. Lương tâm là luật tự nhiên Thiên Chúa đã đặt sẵn trong lòng con người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ. Lời Chúa:“Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy…Họ cho …

xem thêm

Giáo Huấn 15: Đam Mê Và Đời Sống Luân Lý

Giáo Huấn 15: Đam Mê Và Đời Sống Luân Lý H. Những việc chúng ta làm còn bị chi phối bởi những gì nữa ? T. Những việc chúng ta làm còn bị chi phối bởi các đam mê, là cảm xúc, là chuyển biến hay rung động của sự nhạy cảm, thúc đẩy con người hành động hay không …

xem thêm

Giáo Huấn 14:  Trách Nhiệm Luân Lý Về Những Hành Vi Của Mỗi Người

Giáo Huấn 14  Trách Nhiệm Luân Lý Về Những Hành Vi Của Mỗi Người H. Chúng ta dựa vào đâu mà biết được một hành vi là tốt hay xấu, nặng hay nhẹ ? T. Chúng ta dựa vào ba điểm này: – Một là điều chúng ta chọn là tốt hay xấu. – Hai là mục đích chúng ta …

xem thêm

Giáo Huấn 13: Sự Tự Do Của Con Người

Giáo Huấn 13: Sự Tự Do Của Con Người H. Tự do là gì? T. Tự do là khả năng Thiên Chúa ban cho con người, để họ có thể cân nhắc, chọn lựa, quyết định và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Ga-la-ta viết: “Chính để chúng ta được …

xem thêm

5 Phút Giáo Lý GPCT Năm PV B 2020-2021: Giáo Huấn 11

Giáo Huấn 11:  CN 7/02/2021 Con Người Là Hình Ảnh Của Thiên Chúa   H. Phẩm giá cao quý của con người bắt nguồn từ đâu ? T. Phẩm giá cao quý của con người bắt nguồn từ việc con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho linh hồn thiêng liêng bất tử, có trí …

xem thêm