SN Trong Tuần

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 14 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 14 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 14  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 14  Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN Lc 10,1-12.17-20   A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này đã được Phụng vụ cắt bớt khúc giữa (cc 13-16), để …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 7 – 2022

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 7 – 2022 Mời bạn tải file  theo link bên dưới 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 7 – 2022 01/07/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN 03/07/22 CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C Lc 10,1-12.17-20 10/07/22 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – C  Lc 10,25-37 17/07/22 CHÚA …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 13 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 13 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN  Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 13  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 13  Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN Lc 9,51-62 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay cũng gồm 2 chuyện: Chuyện một làng Samaria không …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 12 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 12 Mùa Thường Niên  THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 7, 1-5 Khi ấy, Chúa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 12  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 12  Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 7,1-5 A. Hạt giống… Hôm nay Chúa Giêsu dạy về sự đoán xét : Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta tuỳ theo cách chúng ta xét đoán người khác. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 11 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 11 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN   Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 11  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 11  Mùa Quanh Năm Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : LỄ MÌNH THÁNH CHÚA.   Thứ Hai : Mt 5,38-42 A. Hạt giống… Chúa Giêsu tiếp tục bàn đến luật trả đũa. – Khuynh hướng tự nhiên là muốn trả đũa, và trả đũa …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 10  Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 10  Mùa Quanh Năm   Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : LỄ CHÚA BA NGÔI   Thứ Hai : Mt 5,1-12 * Đặt trong sơ đồ chung của Tin Mừng Mt : Bắt đầu từ hôm nay, Phụng vụ chọn đọc Tin Mừng …

xem thêm