SN Trong Tuần

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 26 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 26 Thường Niên   THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 10 – 2023

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 10 – 2023 Xem và tải file dưới dạng văn bản 01/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A. 08/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A. 15/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – A. 22/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – A. 29/10/23 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – A.   …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 25 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 25 Thường Niên THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 24 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 24 Thường Niên THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi ấy, lúc Chúa …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 23 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 23 Thường Niên   THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 22 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 22 Thường Niên   THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 9 – 2023

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 9 – 2023 Xem và tải file dưới dạng văn bản  01/09/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN. 03/09/23 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – A. 10/09/23 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A. 17/09/23 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A. 24/09/23 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A. 01/09/23 …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 21 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 21 Thường Niên   THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Chúa …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 20 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 20 Thường Niên THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN  Lời Chúa: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 19 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 19 Thường Niên THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Mt 17, 21-26 Khi ấy, các môn …

xem thêm