Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Hoang Vu hay Hoang Vắng

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Hoang Vu hay Hoang Vắng

  

1. Hoang vu: là từ gốc Hán.
 
– Hoang là trống không.
– Vu là cỏ rậm rạp.
– Hoang vu là trạng thái bỏ không, để cỏ mọc tự nhiên, như chưa hề có tác động của con người.
 
Thí dụ: 
– Miền đất này còn hoang vu.
– Đàn dê kiếm ăn trên núi rừng hoang vu.
 
 
2. Hoang vắng: là từ thuần Việt.
 
– Hoang vắng là vắng bóng người qua lại, sinh sống.
 
Thí dụ: 
– Hoang vắng như bãi tha ma.
– Máy bay rơi xuống một sa mạc hoang vắng.
 
Thế nên, đây là hai từ khác nghĩa nhau. Tuỳ vào ngữ cảnh mà chúng ta dùng từ “hoang vu” hay “hoang vắng”.