Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Thúc Dục hay Thúc Giục

print

Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Thúc Dục hay Thúc Giục

1. Thúc giục (động từ)
 
“Giục” là dùng lời nói hay hành động làm cho việc gì đó tiến hành nhanh hơn, sớm hơn.
 
Thí dụ: Đội trưởng giục các đội viên đi nhanh hơn.
 
“Thúc giục” là giục liên tiếp.
 
Thí dụ: Tiếng trống thúc giục liên hồi.
 
 
2. Thúc dục 
 
“Thúc dục” không có trong tiếng Việt. “Thúc dục” là viết sai chính tả.
 
Như vậy, chúng ta phải dùng từ “thúc giục” mới đúng.