GPCT: Thông Báo Thuyên Chuyển / Bổ nhiệm Linh Mục Tháng 7/2024

print
THÔNG BÁO THUYÊN CHUYẾN VÀ BỔ NHIỆM LM 07.2024