Học Phúc Âm Năm A Của Lm Ant Nguyễn Cao Siêu (cả năm)

print

Học Phúc Âm Năm A Của Lm Ant Nguyễn Cao Siêu

WGPCT: Quý vị muốn xem  Học Phúc Âm Năm A Của Lm Ant Nguyễn Cao Siêu, xin vào link dưới đây của GPCT (từ trang 14 trở về trang 9):

https://gpcantho.com/category/hoc-hoi-kinh-thanh/hoc-kinh-thanh-cua-cha-nguyen-cao-sieu/page/14/

Hoặc xem trên danh sách phát của kênh Youtube Dòng tên:

HỌC PHÚC ÂM NĂM A