Ngày 10 Tháng 05 – Thánh Damien Molokai, Linh Mục

print