Hạt Giống Nảy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 29 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 29 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN Lc 18,1-8 A. Hạt giống… Thánh Luca cho biết rõ ý nghĩa của dụ ngôn này là dạy “các môn đệ …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 28 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 28 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : 9 Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN Lc 17,11-19 A. Hạt giống…  Thái độ của 10 người cùi trong đoạn Tin Mừng này : biết phận mình …

xem thêm

HGNM Ngày 4/10: Thánh Phanxicô Thành Assisi 

Ngày 4/10  Thánh Phanxicô Thành Assisi  Mt 11,25-30   * LỊCH SỬ Sinh tại Assisi năm 1182, qua đời tại đây ngày 3/10/1226. Như thánh Bonaventura viết, người ta thấy được ân huệ của Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong con người của thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh Phanxicô chào đời vào khoảng cuối năm 1182, tại thành Assisi, …

xem thêm

HGNM Lễ Các Thiên Thần Bản Mệnh

Ngày 2/10  CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH Mt 18,1-5.10 * LỊCH SỬ Ngày xưa người ta tin rằng thiên thần là những thần linh giữ vai trò quan trọng trong việc liên lạc giữa thế giới Thiên Chúa và con người ; niềm tin này đã được thấy nói trong Cựu Ước, cho dù không được giải thích rõ ràng. …

xem thêm

HGNM Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ngày 7/10  LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI  Lc 1,26-38 * LỊCH SỬ Chuỗi Mân Côi, với hình thức ngày hôm nay, được các Cha Dòng Đa Minh và sau đó Dòng Tên truyền bá từ thế kỷ XV. Lễ Mân Côi không nhằm vào xâu chuỗi cho bằng hướng về Thánh Mẫu Mân Côi, đó là Đức Trinh nữ Maria. …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 27 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 27 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Lc 17,5-10 A. Hạt giống… Đoạn Tin Mừng này gồm 2 giáo huấn của Đức Giêsu : 1/ Về sức mạnh …

xem thêm

HGNM Ngày 1/10 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Ngày 1/10  THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU Mt 18,1-4 * LỊCH SỬ Thánh Têrêxa sinh tại Alençon ngày 2/1/1873, qua đời tại Lisieux ngày 30/9/1897. Thánh Têrêxa chào đời ngày 2/1/1873 tại Alençon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin (+ 1894) và bà Maria Guérin (+ 1877) có tất cả 9 người con, nhưng chỉ sống có 5 …

xem thêm

HGNM Ngày 29/9: Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel & Raphael

Ngày 29/9  TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABRIEL & RAPHAEL  Ga 1,47-51 * LỊCH SỬ Thuật ngữ thánh kinh dùng để gọi các thiên thần đều có nghĩa là “sứ giả” ; theo thư Do thái 1,14, các thiên thần là những thần linh phục vụ cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai họ đến với những người cần được cứu …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 26 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 26 Mùa Quanh Năm CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN Lc 16,19-31 A. Hạt giống… Người phú hộ trong dụ ngôn này đã quen cậy dựa vào tiền bạc của cải. Khi ông …

xem thêm

HGNM Ngày 21/9: Thánh Sử Mátthêu

Ngày 21/9  THÁNH SỬ MÁTTHÊU Mt 9,9-13 * LỊCH SỬ Theo truyền thuyết, Mátthêu là người thu thuế ở Capharnaum, phục vụ cho vua Herôđê Antipas. Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Máccô, Mátthêu là “Lêvi, con ông Alphê” (Mc 2,14, so Lc 5,27). Ở Mt 9,9 và trong danh sách Tông đồ, ngài có tên đơn …

xem thêm