Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 17-23 tháng 04.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 17-23 tháng 04.2023 17/04 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. 18/04 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. 19/04 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. 20/04 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. 21/04 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. 22/04 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. + 23/04 – CHÚA …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 10-16 tháng 04.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 10-16 tháng 04.2023 10/04 – Thứ Hai trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 11/04 – Thứ Ba trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 12/04 – Thứ Tư trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 13/04 – Thứ Năm trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 14/04 – Thứ Sáu trong tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. 15/04 – …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-09 tháng 04.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-09 tháng 04.2023 01/04 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 5 Mùa Chay. + 02/04 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ. 03/04 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. 04/04 – THỨ BA TUẦN THÁNH. 05/04 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. 06/04 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. 07/04 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. 08/04 – THỨ BẢY TUẦN …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-31 tháng 03.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 21-31 tháng 03.2023 21/03 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. 22/03 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. 23/03 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. 24/03 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. 25/03 – Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN. + 26/03 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY. 27/03 – Thứ Hai tuần …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 13-20 tháng 03.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 13-20 tháng 03.2023 13/03 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. 14/03 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. 15/03 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. 16/03 – Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay. 17/03 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. 18/03 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay. + 19/03 – CHÚA …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 06-12 tháng 03.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 06-12 tháng 03.2023 06/03 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. 07/03 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. Th. Perpêtua và Th. Fêlicita. 08/03 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. 09/03 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. 10/03 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. 11/03 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-05 tháng 03.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 01-05 tháng 03.2023 01/03 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. 02/03 – Thứ Năm đầu tháng. Tuần 1 Mùa Chay. 03/03 – Thứ Sáu đầu tháng. Tuần 1 Mùa Chay. 04/03 – Thứ Bảy đầu tháng. Tuần 1 Mùa Chay. + 05/03 – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY. 01/03 – Thứ Tư tuần 1 …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20-28 tháng 02.2023

Phụng Vụ Lời Chúa Từ 20-28 tháng 02.2023 20/02 – Thứ Hai tuần 7 thường niên. 21/02 – Thứ Ba tuần 7 thường niên. 22/02 – THỨ TƯ LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. 23/02 – Thứ Năm sau lễ Tro. Thánh Pôlycarpô. 24/02 – Thứ sáu sau lễ Tro. 25/02 – Thứ Bảy sau lễ Tro. + 26/02 …

xem thêm