Phụng Vụ Hàng Tháng

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 28-30 tháng 9.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 28-30 tháng 9.2020   28/09/2020 Thứ Hai XXVI Thường Niên Năm Chẵn BÀI ĐỌC I: G 1, 6-22 “Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại: nguyện danh Chúa được chúc tụng”. Trích sách ông Gióp. Một ngày nọ, con cái Thiên Chúa đến chầu truớc mặt Chúa, Satan cũng có mặt ở đó. Chúa hỏi …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 21-27 tháng 9.2020 

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 21-27 tháng 9.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN  21/09/2020 Thứ Hai XXV Thường Niên Năm Chẵn. 22/09/2020 Thứ Ba XXV Thường Niên Năm Chẵn. 23/09/2020 Thứ Tư XXV Thường Niên Năm Chẵn. 24/09/2020 Thứ Năm XXV Thường Niên Năm Chẵn. 25/09/2020 Thứ Sáu XXV Thường Niên Năm Chẵn. 26/09/2020 Thứ Bảy XXV …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 14-20 tháng 9.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 14-20 tháng 9.2020   Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   14/09/2020 Thứ Hai XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 15/09/2020 Thứ Ba XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 16/09/2020 Thứ Tư XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 17/09/2020 Thứ Năm XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 18/09/2020 Thứ Sáu XXIV Thường Niên Năm Chẵn. 19/09/2020 Thứ Bảy …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 07-13 tháng 9.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 07-13 tháng 9.2020  07/09/2020 Thứ Hai XXIII Thường Niên Năm Chẵn. 08/09/2020 Thứ Ba XXIII Thường Niên Năm Chẵn. 09/09/2020 Thứ Tư XXIII Thường Niên Năm Chẵn. 10/09/2020 Thứ Năm XXIII Thường Niên Năm Chẵn. 11/09/2018 Thứ Sáu XXIII Thường Niên Năm Chẵn. 12/09/2018 Thứ Bảy Mùa Thường Niên Năm Chẵn. 13/09/2020 Chúa Nhật XXIV …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-06 tháng 9.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 01-06 tháng 9.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/09/2020 Thứ Ba XXII Thường Niên Năm Chẵn. 02/09/2020 Thứ Tư XXII Thường Niên Năm Chẵn. 03/09/2020 Thứ Năm XXII Thường Niên Năm Chẵn. 04/09/2020 Thứ Sáu XXII Thường Niên Năm Chẵn. 05/09/2020 Thứ Bảy XXII Thường Niên Năm Chẵn. 1 06/09/2020 Chúa …

xem thêm

 Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 23-31 tháng 8.2020

 Phụng Vụ Lời Chúa  Từ 23-31 tháng 8.2020  Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   23/08/2020 Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm A. 24/08/2020 Thứ Hai XXI Thường Niên Năm Chẵn. 25/08/2020 Thứ Ba XXI Thường Niên Năm Chẵn. 26/08/2020 Thứ Tư XXI Thường Niên Năm Chẵn. 27/08/2020 Thứ Năm XXI Thường Niên Năm Chẵn. 28/08/2020 Thứ Sáu …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 20 tháng 8.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 20 tháng 8.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 16/08/2020 Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A. 17/08/2020 Thứ Hai XX Thường Niên Năm Chẵn. 18/08/2020 Thứ Ba XX Thường Niên Năm Chẵn. 19/08/2020 Thứ Tư XX Thường Niên Năm Chẵn. 20/08/2020 Thứ Năm XX Thường Niên Năm Chẵn. 21/08/2020 Thứ Sáu XX …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 19 tháng 8.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 19 tháng 8.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN 09/08/2020 Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.. 10/08/2020 Thứ Hai XIX Thường Niên Năm Chẵn. 11/08/2020 Thứ Ba XIX Thường Niên Năm Chẵn. 12/08/2020 Thứ Tư XIX Thường Niên Năm Chẵn. 13/08/2020 Thứ Năm XIX Thường Niên Năm Chẵn. 14/08/2020 Thứ Sáu XIX …

xem thêm

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 18 tháng 8.2020

Phụng Vụ Lời Chúa  Tuần 18 tháng 8.2020 Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN   01/08/2020 Thứ Bảy XVII Thường Niên Năm Chẵn. 02/08/2020 Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A. 03/08/2020 Thứ Hai XVIII Thường Niên Năm Chẵn. 04/08/2020 Thứ Ba XVIII Thường Niên Năm Chẵn. 05/08/2020 Thứ Tư XVIII Thường Niên Năm Chẵn. 06/08/2020 Thứ Năm …

xem thêm