23. Xin ơn biết dùng tiền của

print

23. Xin ơn biết dùng tiền của

 “Hãy dùng Tiền Của bất chính

mà tạo lấy bạn bè.”  (Lc 16, 9-15)

 

 

Lạy Chúa Giêsu!

Chúa cảnh giác nghiêm khắc về tiền của,

vì Chúa thấy nó chính là mối nguy cơ.

Tiền của dễ biến con thành kẻ hà tiện,

bủn xỉn, keo kiệt, sinh lòng phản trắc,

thành kẻ hai lòng, thờ hai chủ.

Tiền của là một thứ ma lực,

làm tán tận lương tâm con người,

nên Chúa gọi là tiền của bất chính.

Sở dĩ tiền của bất chính,

vì lòng người đã bất trung, bất tín,

vì tâm can đã bất nhân, bất nghĩa.

Giá trị thực sự của đời sống con

không phải là giàu sang danh giá,

mà là ở tấm lòng nhân.

Xin cho con biết luôn làm chủ,

đừng trở nên nô lệ cho tiền tài.

Như người quản lý lo phân phát,

tất cả những gì Chúa trao ban.

Xin cho con biết dùng tiền của,

để chia sẻ và mua lấy bạn bè,

đến mai kia khi hết tiền hết của,

người thân kẻ thích đón con về,

bên Chúa cõi trời là bến quê. Amen.

Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên

Lời nguyện số 23