25.7.2022: Cha Anphongso Phan Ngọc Châu về nhận xứ Vĩnh Hậu

print

25.7.2022: Cha Anphongso Phan Ngọc Châu về nhận xứ Vĩnh Hậu