3.8.2022: Cha Giuse Nguyễn Đức Vinh Tân Chánh Sở Họ Đạo Mỹ Xuyên

print

3.8.2022: Cha Giuse Nguyễn Đức Vinh Tân Chánh Sở Họ Đạo Mỹ Xuyên