30.7.2022: Cha Dom. Nghiêm Ngô Hải Tùng Nhận chức chánh xứ Kinh Tư

print

30.7.2022: Cha Dom. Nghiêm Ngô Hải Tùng Nhận chức chánh xứ Kinh Tư