Gioan Tẩy Giả Kêu Gọi Sám Hối (Lý Ba Tri)

print

Gioan Tẩy Giả Kêu Gọi Sám Hối

Thiên Tình Khắt – K14

 

Mt 3,1-12

Lý Ba Tri

Câu 1: Kìa Ông, cất tiếng kêu vang, tiếng nói dọn lòng, người ơi sám hối, đồi cao, san lắp mau mau, những nơi ngoằn nghèo sữa cho phẳng ngay, ai có hai áo thì chia cho bạn kề bên.

Câu 2: Còn đây Thu Thuế Rô ma, hãy sống công bằng đừng thêm thắt chi, và đây binh lính trong dân, chớ có cậy quyền mà ăn hiếp ai, sám hối cho thật lòng, mong đón nhận hồng ân.

Câu 3: Lòng ta, sám hối hay chăng, hay vẫn u hoài lòng tơ giăng mắc. Nào mau, san lắp kiêu căng, với những hận thù làm ta vấn vương, cùng mến thương nhau nhiều ta đáp lại Tình Yêu.