Giáo Huấn 14: Nghi Thức Phụng Vụ Thánh Lễ

print

GIÁO HUẤN 14

NGHI THỨC PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

H. Hội Thánh cử hành phụng Vụ Thánh lễ thế nào ?

T. Hội Thánh cử hành Thánh lễ theo Nghi Thức Thánh Lễ, chia làm 4 phần: hai phần phụ là Nghi thức đầu lễ và kết lễ, hai phần chính là Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.

Giải thích.

Năm 1970, Đức thánh cha Phaolô VI ban hành Nghi Thức Thánh Lễ được cử hành bẳng tiếng địa phương.

Nghi thức mở đầu là tất cả những nghi thức đi trước phụng vụ Lời Chúa, gồm: ca nhập lễ, lời chào và dẫn ý vào thánh lễ, mời gọi và thinh lặng giây lát của hành động sám hối, Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh và Lời mời cầu nguyện, giây lát thinh lặng và Lời Nguyện Nhập Lễ. Mục đích của các lễ nghi này là giúp người tín hữu đang tụ họp được hiệp thông với nhau và chuẩn bị tâm hồn họ nghe Lời chúa cách nghiêm chỉnh và cử hành thánh lễ cách xứng đáng. Vì là phần phụ, nên có thể bỏ khi có nghi thức nhập lễ nào khác thay thế. 

Hai phần chính của Nghi Thức Thánh Lễ là Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.  

Phụng vụ Lời Chúa bao gồm các bài đọc được rút ra từ Kinh Thánh, lễ trọng và Chúa nhật thì có ba bài đọc, cùng với bài thánh vịnh đáp ca và câu xướng trước bài Tin Mừng. Bài giảng, Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Chung triển khai và kết thúc phần này. Qua các bài đọc, được bải giảng giải thích, Thiên Chúa nói vói Dân Người. Chính Đức Kitô hiện diện giữa các tín hữu qua Lời của Người. Cộng đoàn thinh lặng và cùng nhau đáp lại qua lời đáp ca, tuyên xưng đức tin và lời nguyện chung làm cho họ gắn bó Đức Kitô đang hiện diện.

Phụng vụ Thánh Thể được diễn tiến theo cách thức Chúa Giêsu đã làm trong bữa Tiệc Ly “Người cầm lấy bánh và chén dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ”. Với lệnh truyền “Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”, Hội Thánh đã sắp đặt phụng vụ Thánh Thể tương ứng theo lời và cử chỉ của Chúa Kitô: “Cầm lấy bánh và chén”: là phần chuẩn bị lễ vật; “dâng lời tạ ơn”: Kinh nguyện Thánh Thể và “bẻ ra và trao cho các môn đệ”: việc bẻ bánh và rước lễ.

Nghi thức kết thúc theo sau Lời Nguyện Hiệp Lễ. Nghi thức này gồm vài lời thông báo vắn tắt (nếu cần), lời chào, chúc lành của chủ tế và lời giải tán cộng đoàn. Vì là phần phụ, nên có thể bỏ khi sau Lời nguyện Hiệp Lễ có nghi thức phụng vụ nào khác.