Ai Muốn Theo Ta

print

Ai Muốn Theo Ta

Những ai còn muốn theo tôi

Vác cây thập giá tội đời mình đi

Ai liều mạng sống một khi

Vì tôi và cũng vì Tin Mừng này

 

Họ là những kẻ lòng ngay

Giữ được mang sống từ này về sau

Phê Rô nói tưởng đang mơ  

Thật Thầy là Đức Ki Tô con thờ.

 

Chúa nhật XXIV thường niên năm B

Hoa Xanh