Album Lòng Thương Xót – Lm Thái Nguyên

print

1 Track 16 – 05:20
2 Dinh Vu / Track 3 – Mix – 03:32
3 03-LTXChua3 CH – 04:41
4 06-DaiDuongThuongXot CH – 04:41
5 08-NguonMachTX CH – 04:18
6 11-HyVongVaoLTX – 04:24
7 11-LTXChua5 CH – 04:43
8 Trai Tim Nhan Hau – Thanh Thien Giang – Lm. Nguyen Sang – 05:32
9 Thien Chua Giau Long Thuong Xot – Lm.An Duc – Ngoc Mai – 04:06
10 Ca Vang Long TXC (mix) – 04:43
11 Con Can Long Thuong Xot Chua – Pham Vinh Son – Le Anh – 05:36
12 Long Chua Xot Thuong – Pham Vinh Son – Y Tho: Mattheu – Le Anh – 06:14
13 Long thuong xot Chua (mix) – 05:17