Bài hát cộng đồng Thứ Năm & Thứ Sáu Tuần Thánh

print

Bài hát cộng đồng Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh lễ Tiệc ly

 

Bài hát cộng đồng Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa