Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 11 TN B & Lễ Thánh Tâm

print

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đáp ca:  Is 12, 2-6: 

 

Hiệp Lễ:  Tình Yêu Thánh Tâm Chúa:

 

Chúa Nhật 11 Thường Niên B

Đáp ca:  – TV 91: 

 

Alleluia: 

 

Hiệp Lễ:  : Nước Thiên Chúa : https://www.youtube.com/watch?v=2BnvNSytS0M