Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 14 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 14 TN B

Đáp ca. TV 122: 

 

Hiệp Lễ: Cần ra khỏi mình: