Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 16 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 16 TN B

Đáp Ca: TV 22:

 

Hiệp lễ : Nghỉ ngơi bên Chúa :