Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 2 MC Năm B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 2 MC Năm B

Nhập lễ: Mùa Chay: 

 

Đáp ca. TV 115 : 

 

Hiệp Lễ. Biến đổi đời con: 

Bien doi doi con (Chua Hien Dung. Mt 17, 1-9).enc