Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 25 TN B.

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 25 TN B.

Đáp ca. TV 53:

 

Hiệp Lễ: Tâm Tình yêu mến: