Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 3 Mùa Vọng C

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 3 Mùa Vọng C

Đáp Ca: Is 12, 2-6

Hiệp Lễ: Chân thành sám hối: