Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 34 TN B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 34 TN B

Đáp ca: TV 92:

Hiệp lễ: Giêsu, Vua Tình Yêu: