Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 4 MV B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: CN 4 MV B

Đáp ca: TV 88.

Hiệp Lễ: tâm tình xin vâng:

Hiệp lễ 2: Chúa đã làm người: