Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 6 Phục Sinh B

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ CN 6 Phục Sinh B

ĐÁP CA – TV97:

 

ALLELUIA: 

 

 HIỆP LỄ  – Tình nào lớn hơn: