Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ : Đêm Vọng PS và CN PS

print

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32: https://www.youtube.com/watch?v=jcTYk4MKdg8

Đáp ca bài đọc 2: TV 15: https://www.youtube.com/watch?v=QgIyAQjGR2A

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18: https://www.youtube.com/watch?v=7PSDmQ_dSeg

Đáp ca bài đọc 4: TV 29: https://www.youtube.com/watch?v=eZDqovI3-SQ

Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117:  https://youtu.be/jWyN6r9nQ44

Hiệp lễ 1: https://www.youtube.com/watch?v=6w51bbBQkZY&t=389s

Hiệp Lễ 2: https://www.youtube.com/watch?v=1nYWkSp_4-c

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Nhập Lễ: Ngày Phục Sinh: https://youtu.be/lzIadeKjHMw

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117: https://youtu.be/xaBJ1zkTkDE

Ca tiếp liên CN PS: https://youtu.be/aYhmFlNXZqw

Hiệp lễ  – Vì Chúa đã PS: https://youtu.be/huLRWjt2BKQ