Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ CGS Chịu Phép Rửa

print

Nhập Lễ: Các tầng Trời Mở Ra:

Đáp Ca: TV 28 :

Hiệp Lễ: Ngỡ ngàng nhận ra: