Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Thánh Gia

print

Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Thánh Gia

Đáp Ca: TV 127. 

Hiệp lễ: Hãy học nơi thánh gia: 

 

Kết Lễ: Gia Đình: