Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ: Lễ Thánh Giuse & CN 3 Mùa Chay Năm C

print

Lễ Thánh Giuse 19 tháng 3

Đáp Ca TV 88.

Kết lễ: Thánh Giuse:

 

CN 3 Mùa Chay Năm C

Đáp ca. TV 102:

Hiệp lễ: Ăn năn tội mình: