Bài Hát Đáp Ca và Hiệp Lễ Thứ Tư Lễ Tro & CN I MC C

print

 Thứ Tư Lễ Tro 

Nhập lễ: Tâm tình sám hối:


Đáp Ca:TV 50.


Hiệp lễ. Đến với Chúa:

 

CN I MC C

Nhập lễ: Mùa Chay:

Đáp Ca : TV 90:

Hiệp Lễ: Cám dỗ trong đời: