Bỏ Thầy con biết theo ai

print

Bỏ Thầy con biết theo ai

Bỏ Thầy con biết theo ai

Vì Thầy mới có Lời ban đời đời

Bỏ Thầy con bước cô đơn

Lang thang lữ khách biết đâu đường về

 

Con tin, nhận biết, lắng nghe

Lời Thầy chỉ lối đưa về nẻo ngay

Con tuyên xưng kể từ nay

Chính Thầy là Đấng con đây tôn thờ.

 

Chúa nhật XXI thương niên

Hoa Xanh