Ca Mừng Chúa Phục Sinh

print

Ca Mừng Chúa Phục Sinh

Vui lên, hết thảy anh em
Chúa ra khỏi mộ, dịu êm nhẹ nhàng
Khăn liệm Người xếp gọn gàng
Thiên thần cánh trắng bảo rằng Phục Sinh.

Chính Người sống lại quang vinh
Hiện ra trò chuyện hữu tình cùng tôi
Nay Người sống lại thật rồi
Hãy vui ca múa, và thôi u sầu.

Anh em hiệp nhất nguyện cầu
Chúa liền hiện đến nhiệm mầu uy linh
Người ban Thánh Sủng An Bình:
Anh em đón nhận Thánh Linh của Thầy
Hãy đi khắp chốn đó đây
Loan tin Sự Sống dựng xây Nước Trời.

Từ nay cho đến muôn đời
Có Thầy cùng bước không rời anh em
Tụng ca Danh Thánh trọn niềm
Hát mừng Thiên Chúa đến đem khải hoàn.

Cóc Hoa

www.vanthoconggiao.net