Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 1 Năm B (Gợi Ý)

1-NL : Tầng mây xanh.

2-SH : Trở về đi

3-TV 79

4-Alleuia 1

5-DL : Dâng trọn cuộc đời

6-HL : nguyện mùa vọng   2-Tiếng vọng ca 1

7-KL : Trời cao

Alleluia 1 va 2
Cau dap TV 79
DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...)
Nguyen mua vong (Tu tran gian con nguoc trong len...)
Tang may xanh
Tieng vong ca 1
Troicao_dt
trovedi-td