Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 12 TN Năm A (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 12 TN Năm A (Gợi Ý) 

1-NL: Trèo lên cao sơn

2-SH: Xin thương tha

3-ĐC TV 68.

4-Alleluia 6

5-DL: Dâng trọn cuộc đời

6-HL: 1-Trông cậy Chúa.  2-Chứng nhân tình yêu.

7-KL: Đem Tin Mừng

Alleluia 6 Cau dap TV 68-12A chungnhantinhyeu-nd DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...) DemTinMung_mr TreoLenCaoSon Trong cay chua (Con van trong cay chua long con tin tuong...) Xin thuong tha