Các Bài Hát Thánh Lễ CN 17 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

print

Các Bài Hát Thánh Lễ CN 17 TN Năm C (Gợi Ý) – File PDF

LINK TẢI VỀ:

PDF NHAC CN 17 TN C

-NL: Ca lên đi (2)
-ĐC : TV 137
-Alleluia
-DL: Tựa làn tràm hương
-HL: 1-Cho con đến với Ngài, 2- Trong Trái tim Chúa yêu
-KL: Kinh dâng xứ đạo

DC - TV 137 - Alleluia DL - tua lan tram huong-dvh HL - Cho-con-den-voi-Ngai HL - Trong-trai-tim-Chua-yeu KL - Kinh dang xu dao NL - CaLenDi2_kl