Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 MC Năm B (Gợi Ý)

print

Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 MC Năm B (Gợi Ý)

1-NL :Bước vào.

2-ĐC : TV 115

3-DL : Dâng lễ vật

4-HL : 1-Chúa hiển dung.  2-Chút lòng son

5-KL:  ĐemTin Mừng

buocvao-plh
Cau dap TV 115-B
ChuaHienDung
ChutLongSon_ht
danglevat-nd
DemTinMung_mr