Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 2 Mùa Chay Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Ca lên đi 3

2-ĐC : TV 32

3-DL: Dâng lên Ngài 2 hoặc Kình dâng Ba Ngôi

4-HL: 1- Chúa hiển dung.   2-Trở về đi

5-KL:Xin tri ân.

139-Dang len Ngai 2 calendi3 (1) Cau dap TV 32 MC 2A ChuaHienDung Kinh dang Ba Ngoi trovedi-td xintrian-at