Các Bài Hát Thánh Lễ CN 2 MV. C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  2  Mùa  Vọng  C : Dọn  Đường

1-NL:  Trời cao

2-SH:  Trở về đi

3-ĐC : TV 125

4-Alleluia  5

5-DL : Lạy Cha Chí Thánh

6-HL:  1-Có tiếng kêu    2-Trong rừng sâu.

7-KL: Nguyện mùa vọng

ALLELUIA 5
Cau dap TV 125
CoTiengKeu
layCharatthanh-vd
Nguyen mua vong (Tu tran gian con nguoc trong len...)
Troi cao
TrongRungSau_
trovedi-td